• รับสมัครนักเรียน
    8 หมู่ 19 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

ประวัติโรงเรียน

...

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                  โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมจัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.๒๕๓๔   เป็นสาขาของโรงเรียนบรบือ วิทยาคาร มีนายสนิท แนบกลาง เป็นผู้ประสานงาน ครั้งแรกเปิดทำการสอนที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโนนแดงซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนแดง ในขณะนั้นคือ อาจารย์มโน  ตัลวัน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕  นายสนิท  แนบกลาง  พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการสถานศึกษาได้ยื่นเรื่องขอที่ดินบริเวณโคกยาวจากสภาตำบลโนนแดงเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นเนื้อที่ ๕๐ ไร่ และได้รับความเห็นชอบจากนาย โสรชัย  เขียวพรหม ประธานสภาตำบลโนนแดงในขณะนั้นและได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านโนนแดง ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นที่ โคกยาว ต่อมาวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ โรงเรียนได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลโนนแดง สังกัดกรมสามัญศึกษา และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก , ข , ค จำนวน ๑ ชุด

              ปัจจุบันโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กให้บริการการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยมี นายสมัย  ศาลาจันทร์  เป็นผู้บริหารคนปัจจุบัน