• รับสมัครนักเรียน
    8 หมู่ 19 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

ข้อมูลนักเรียน โนนแดงวิทยาคม ปีการศึกษา 2/2566

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยม 1 17 6 23 1
มัธยม 2 22 15 37 2
มัธยม 3 27 18 45 2
รวมมัธยมต้น 66 39 105 5
มัธยม 4 19 20 39 2
มัธยม 5 19 17 36 2
มัธยม 6 16 20 36 2
รวม ม.ปลาย 54 57 111 6
รวมทั้งหมด 120 96 216 11