• รับสมัครนักเรียน
    8 หมู่ 19 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
30
28
58
2
ม.2
21
21
42
2
ม.3
33
9
42
2
รวมมัธยมต้น
84
58
142
6
ม.4
41
31
72
2
ม.5
17
28
45
2
ม.6
18
14
32
2
 
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
76
73
149
6
รวมทั้งหมด
160
131
291
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560