• รับสมัครนักเรียน
    8 หมู่ 19 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

ข้อมูลบุคลากร ข้าราชการครู

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายธีรภาพ ตะโคตร ครูชำนาญการพิเศษ
2 นายเอนก จิณรักษ์ ครู
3 นางธัญญา ตรงดี ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ