• รับสมัครนักเรียน
    8 หมู่ 19 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางดรุณี พวงทอง ครูชำนาญการพิเศษ
2 นายสุพัฒน์พงษ์ ละสุวรรณ ครูชำนาญการ
3 นางณัฐถาวรีย์ หงษ์ลอยลม พนักงานราชการ
4 นางสุนิสา พารา ครูชำนาญการพิเศษ
5 นางสาววัชรา มะธิตะโน ครูชำนาญการพิเศษ
6 นางรัชดาภรณ์ ไชยกุล ครูชำนาญการพิเศษ
7 นางสาวระพีพรรณ เทียกสม ครูชำนาญการ
8 นายระยอง สมบัติทา ครูชำนาญการพิเศษ
9 นางสาววริทธิ์ธร ศรชัยประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
10 นายเศกสิทธิ์ พารา
11 นายดอน สัจจา ครูชำนาญการพิเศษ
12 นายธีรภาพ ตะโคตร ครูชำนาญการพิเศษ
13 นายเอนก จิณรักษ์ ครู
14 นางชลิตา จังพล พนักงานราชการ
15 ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ปรางทิพย์ พินิจ
16 นางธัญญา ตรงดี ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
17 นางสาวเฉิดฉาย โยธะชัย